Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki w zakresie rejestrowania i zgłaszania transakcji dokonywanych przez rozliczane podmioty. Stąd aby uniknąć błędów i ewentualnych konsekwencji warto zapoznać się obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

O tym, jakie obowiązki nakładane są m.in. na biura rachunkowe, mówią następujące przepisy:

Art. 8 ust. 1.

“Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.“

katalog e-zwd.pl

Art. 8 ust. 3.

“Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.”

Rejestr transakcji, który prowadzi biuro rachunkowe powinien być przechowywany przez co najmniej 5 lat. Dodatkowo należy warto zauważyć, że instytucje obowiązane muszą przekazać informacje o transakcjach zarejestrowanych,  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3).

Poza prowadzeniem rejestru oraz informowaniem Generalnego Inspektora biuro rachunkowe, powinno również wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura ta powinna byż w formie pisemnej i zawierać w określenie sposobu rejestracji transakcji, wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, przechowywania informacji, wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych oraz przyjmowania oświadczeń mówiących o tym, czy klient biura jest osobą zajmującą stanowisko polityczne, w sytuacji gdy takie są przyjmowane,

Na mocy art. 10 ust. 4 ustawy, biuro rachunkowe ma ponadto zapewnić udział, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków, pracowników którzy wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Polecamy:'

bhp przepisy

Kalkulator wypłat księgowanie jak księgować