W biurach rachunkowych księgowe firm sprowadzających pojazdu często napotykają problem, czy przedsiębiorca musi złożyć formularz VAT-23 i opłacić z tego tytułu podatek. 

Formularz VAT-23 - co należy wiedzieć?

Podatnicy są zobowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy o VAT).

Dodatkowo w związku z tym podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (formularz VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

W przypadku gdy w ramach autohandlu podatnik nie dokonuje rejestracji na terytorium kraju lub nie podlega rejestracji i nie jest przez podatnika użytkowany na terytorium kraju to wówczas nie ma on obowiązku składania formularza VAT-23.

Natomiast jeśli w późniejszym okresie podatnik zdecyduje się na rejestrację pojazdu to wówczas podatnik składa formularz VAT-23 z datą rejestracji pojazdu, bez konieczności składania czynnego żalu. Natomiast płatność z tego tytułu w związku z tym, że minęło 14 dni należy dokonać niezwłocznie wraz z odsetkami liczonymi od 14 dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest pismo z dnia 19 września 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.488.2018.1.KM, w której wskazane jest, że: 

"Spółka wskazała, że dokonuje ona zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami od dnia nabycia pojazdu do dnia zapłaty podatku. Tym samym należy stwierdzić, że - w sytuacji, gdzie dzień nabycia pojazdu jest dniem powstania obowiązku podatkowego z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia - sposób jej postępowania jest prawidłowy.

Ponadto niezależnie od tego, czy decyzja o rejestracji pojazdu jest podjęta w celu przetestowania pojazdu i odbycia jazd próbnych z klientami czy też w celu przeznaczenia pojazdu na środek trwały w firmie Spółka postępuje prawidłowo, a mianowicie płaci podatek należny i składa informację VAT-23 w momencie podjęcia decyzji o rejestracji pojazdu. (...) Tym samym stanowisko Spółki jest prawidłowe."

Ważne!
Darmowy formularz VAT-23 mogą Państwo pobrać z artykułu: Formularz VAT-23 z omówieniem

Przykład.

Pan Stanisław w ramach działalności sprowadza pojazdy. Zakupił on 2 stycznia 2020r. pojazd od niemieckiej firmy. Otrzymał on fakturę (z datą wystawienia 2.01.2020r.) ze stawką VAT 0%. Nie planuje on dokonywać rejestracji na terytorium kraju i nie będzie go użytkował na terytorium kraju. Niestety przez miesiąc pan Stanisław nie mógł sprzedać pojazdu. W związku z wymogiem rejestracji pojazdu po 30 dniach pan Stanisław musiał dokonać rejestracji pojazdu - dokonał tego 24 lutego.

W związku z powyższym pan Stanisław zobowiązany jest do złożenia w bieżącym okresie formularz VAT-23 oraz opłacić podatek VAT z tytułu zakupu wraz z odsetkami podatkowymi.

Jak księgować w mb24.pl zakup pojazdu w formie towaru, gdy składany jest formularz VAT-23?

Księgowanie faktury zakupu pojazdu w systemie mb24.pl, gdy spełniony jest warunek wewnątrzwspólnotowego nabycia - dokonuje się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742"/ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - "KŚT.741". Następnie wypełniamy dane zgodnie z fakturą od dostawcy - datę wystawienia, w polu netto wprowadzamy wartość w walucie obcej i opodatkowujemy krajową stawką VAT (zwykle 23%). Poniżej pojawią się okna dotyczące pojazdu - daty, nazwę środka trwałego i odpowiednią kategorię czyli numer KŚT. Po wprowadzeniu numeru KŚT system automatycznie dopasuje stawkę amortyzacji. W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE wybieramy walutę obcą, w której została wystawiona faktura i oznaczamy funkcję WNT. Zapisujemy.

Tak zaksięgowana faktura powinna trafić do deklaracji VAT - pozycji 23 i 24 (po stronie sprzedaży), pozycji 38 wykazywany jest podatek VAT opłacony na VAT-23 oraz w pozycji 43 i 44 (po stronie zakupu).