Czynni podatnicy VAT, którzy posiadają status małego podatnika mogą skorzystać z uproszczenia jakim jest metoda kasowa w VAT. Dzięki niej mogą oni nie płacić podatku VAT w okresie, w którym nastąpiła sprzedaż a w okresie, w którym otrzymali oni płatność (w przypadku sprzedaży na rzecz czynnych podatników VAT). Jednakże jak taki sposób wykazywania podatku VAT wpłynie w przypadku gdy podatnik zamknie działalność gospodarczą. Metoda kasowa a likwidacja działalności - to temat który omówimy w artykule.

Mały podatnik VAT - definicja

Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Metoda kasowa - definicja

Metoda kasowa znaczenie różni się od zasad ogólnych rozliczania podatku VAT - jest ona bardziej skomplikowana. Jednym z warunków jakie musi spełnić podatnik rozliczający się tą metodą jest oznaczanie faktur za pomocą adnotacji "metoda kasowa". Dzięki adnotacji nabywca wie, że zgodnie z metodą kasową musi rozliczyć otrzymaną fakturę.

Ponadto należy wyróżnić, że podatnicy, którzy stosują metodę kasową muszą mieć na uwadze, że występuje pewien wyjątek a mianowicie podatek VAT musi być wykazany nie później niż 180 dniu od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, gdy spełnione zostały łącznie dwa warunki:

  • sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej, niebędącej czynnym podatnikiem VAT,
  • do wskazanego dnia zapłata od klienta nie nastąpiła.

Ważne!
W przypadku transakcji podatnik VAT czynny = podatnik VAT czynny nie obowiązuje ograniczenie 180 dni.

Jeżeli faktura zostanie uregulowana tylko w części to wówczas w tej części należy odliczyć podatek VAT i wykazać go w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym w deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT. 

Metoda kasowa a likwidacja działalności

Wielu podatników miało wątpliwości w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży w przypadku rozliczania się metodą kasową, w sytuacji gdy zapłata zostanie otrzymana po zakończeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z interpretacją przepisów prawa podatkowego w przypadku gdy nastąpi po likwidacji działalności zapłata a podatnik stosował metodę kasową to wówczas podatnik nie ma obowiązku wykazywania podatku VAT od otrzymanej płatności i tym samym do zapłacenia podatku VAT z niej wynikającej. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0115-KDIT1-1.4012.237.2019.1.MN z dnia 3 czerwca 2019 r. w której przeczytać możemy:

"(...) Reasumując uznać należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma zapłatę z tytułu sprzedaży dokonanej na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w związku z czym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku należnego z tego tytułu. Natomiast - jak słusznie wskazał Wnioskodawca - w opisanej sytuacji nie będzie podstaw do odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu w momencie likwidacji działalności, jak również do złożenia stosownej deklaracji VAT-7K."