Przedsiębiorcy w toku prowadzenia działalności gospodarczej często korzystają z usług taksówkarskich. Najczęściej ma to miejsce w trakcie odbywania podróży służbowych. Jednak czy wydatki na taxi można zaliczyć do kosztów firmy? Czy można dokonać odliczenia VAT? Sprawdź.

Wydatki na taki a koszty podatkowe

Zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Jednocześnie to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem a prowadzoną działalnością gospodarczą. Kolejnym istotnym warunkiem aby wydatki na taxi ująć w kosztach firmy jest posiadanie faktury dokumentujące poniesienie wydatku. Na fakturze tej powinny widnieć dane firmowe podatnika (łącznie z numerem NIP). Jeśli więc wydatek na taxi spełnia powyższe warunki to może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na taxi a odliczenie VAT

Należy mieć na względzie, że w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (od sprzedaży) o kwotę podatku naliczonego (od zakupów). Od niektórych wydatków podatnik może dokonać odliczenia VAT na podstawie paragonu czy też biletu. Jednak sytuacja ta nie dotyczy wydatków na taxi. Bowiem ustawodawca nie przewidział prawa do odliczania VAT z paragonów fiskalnych za przejazdy taksówką. W związku z tym jeśli przedsiębiorca chce dokonać odliczenia VAT od wydatków za taksówkę musi posiadać fakturę, na której będą widnieć dane firmy. Ponadto wydatek ten musi mieć związek z prowadzoną działalnością. Jeśli zaś podatnik posiada fakturę za usługi taxi może od faktury tej dokonać odliczenia 100% podatku VAT. Dlatego też korzystając z usług taksówkarskich, w sytuacji gdy podatnik chce ująć tego typu wydatek w kosztach firmy należy zawsze ubiegać się o wystawienie faktury. Więcej w temacie zaliczenia do kosztów wydatków na taxi w artykule: Wydatki na przejazd taksówką w kosztach firmowych