Jak to możliwe że Przedsiębiorca  zawierający umowę z biurem rachunkowym może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błędy księgowe?  Powierzając księgowość specjalistom Przedsiębiorca z reguły czuje się bezpieczny sądząc, że nie  musi się już martwić o wyliczanie podatków. Myślenie takie może jednak okazać się błędne.

Zgodnie z Ordynacją podatkową art. 26 bowiem za błędy wynikające ze zobowiązań podatkowych Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. W związku z tym, w sytuacji jakichkolwiek niezgodności organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności właśnie jego. Wszelkie zaś zapisy w umowach, odnoszące się do przeniesienia na biuro rachunkowe odpowiedzialności , nie są brane pod uwagę. 

Wyjście awaryjne

Faktem jest, że za wszelkie błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty Przedsiębiorca. Natomiast postępowanie nie musi się zakończyć na tym etapie. Przedsiębiorca może bowiem roszczyć sobie prawo do odszkodowania z tytułu konsekwencji wynikłych z nierzetelnego prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe.

Podstawą wszczęcia postępowania sądowego staje się tutaj art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W związku jednak z tym, że Rozporządzenie Ministra Finansów nakłada na biura obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w sytuacji gdy przedsiębiorca żąda odszkodowania, zostaje ono pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy.

Warto także  zauważyć, że we wspomnianym artykule 471 Kodeksu cywilnego podkreślono, brak odpowiedzialności dłużnika w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania gdy następstwem są okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności .

W praktyce zdarzają się zaniedbania ze strony samych klientów biur jak np. nie dostarczenie  w określonym terminie wszystkich dokumentów do biura rachunkowego. Wynikiem tego mogą być błędnie wyliczone zobowiązania podatkowe, jednak odpowiedzialność za takie nierzetelności i ich konsekwencje będzie w tej sytuacji spoczywać po stronie przedsiębiorcy. 

Odpowiedzialność a przestępstwo

Z chwilą gdy działania biur rachunkowych zostaną zakwalifikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe, wówczas do odpowiedzialności zostaje pociągnięty nierzetelny księgowy albo właściciel jednostki. Zgodnie z przepisami nie można nałożyć odpowiedzialności karnej na osobę, której nie da się przypisać winy w czasie popełnienia zabronionego czynu.

Przekazanie prowadzenia księgowości firmy do biura rachunkowego jest dobrym posunięciem bowiem wszelkie sprawy trafiają bezpośrednio w ręce specjalistów w tej dziedzinie. Jednakże kluczowym staje się tu wybór samego biura.

Opinie innych przedsiębiorców, korzystających z tego rodzaju usług stają się wówczas bezcenne. Dodatkowo należy jednak nie zapominać, że działania biur odnoszą się do środków danego przedsiębiorcy i to na nim spoczywać powinno poczucie odpowiedzialności i chęć nadzorowania nad swoimi pieniędzmi.

Zobacz też:

Badania okresowe pracowników zus rca zus z3b Wynagrodzenia kalkulator