Wiele osób stosuje zamiennie określenia dochód i przychód nie wiedząc, że pojęcia te nie są tożsame. Konsternację wywołuje również określenie obrót. Czym jest dochód, przychód,  a czym jest obrót? Dowiedz się, czytając artykuł.

Przychód - co to takiego?

Przychód stanowi każdy wpływ finansowy uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na który wystawiony został dokument sprzedaży. Za przychód najczęściej uznaje się wartość sprzedanych towarów czy usług. Zgodnie z ustawą o PIT do przychodów zalicza się przede wszystkim:
  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi,
  • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym,
  • odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT).
Podsumowując, przychód stanowią wszelkie przepływy finansowe prowadzące do uzyskania dochodu. Nie odzwierciedla on realnej sytuacji finansowej firmy.

Dochód - co to takiego?

Za dochód uznaje się wszystkie przychody firmy pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz o składki ZUS. W sytuacji, gdy przychód jest większy niż koszty związane z jego osiągnięciem, wówczas mamy do czynienia z dochodem. Dochód można analizować w dwóch aspektach:
  • dochód netto, czyli kwota po opodatkowaniu,
  • dochód brutto, czyli kwota przed opodatkowaniem.
Na podstawie wyliczonego dochodu brutto obliczany jest podatek dochodowy.

Obrót firmy - co to takiego?

Pojęcie obrotu bardzo często mylone jest z przychodem, jednak pojęcia te nie oznaczają tego samego. Bowiem obrót to wszystkie wpływy i należności ze sprzedaży pomniejszone o podatek dochodowy. Ponadto za obrót uważa się również kwoty otrzymanych zaliczek, zadatków czy przedpłat. Należy również mieć na względzie, że kwota obrotu zwiększają otrzymane dotacje, subwencje oraz inne dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na cenę towaru czy usługi. Więcej informacji odnośnie różnic pomiędzy dochodem i przychodem w artykule: Dochód a przychód - jaka jest między nimi różnica?