KIEDY ZASTOSOWAĆ ZEROWĄ STAWKĘ VAT ?

Od 1 stycznia 2014r. zmieniły się zasady opodatkowania zaliczki w eksporcie. Ustawodawca wprowadził w art. 41 „nowe zapisy”, tj. ust. 9a i 9b. Powyższe przepisy określają warunki do zastosowania stawki 0 % podatku VAT dla zaliczki w eksporcie towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed zrealizowaniem dostawy towarów (export towarów), to zerową stawkę podatku stosuje  w odniesieniu do otrzymanej zapłaty ale pod pewnymi warunkami:
  • wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzyma zapłatę,
  • w w/w terminie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej ( komunikat IE-599)
Zerowa stawka podatku znajdzie również zastosowanie, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, jednak  pod pewnym warunkiem. Mówi już o tym dodany do art. 41 ust. 9b, który pozwala na zastosowanie zerowej stawki podatku VAT również, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, jednak pod warunkiem, że będzie on  uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy. Reasumując, jeżeli podatnik  będzie chciał wykazać zaliczkę na export towarów ze stawką  VAT 0% będzie musiał spełnić w/w dwa warunki wymienione w art. 41 ust. 9a. W przeciwnym wypadku będzie musiał opodatkować otrzymaną zaliczkę według stawki właściwej dla dostawy krajowej, z wyjątkiem wskazanym w art 41 ust. 9b. Zobacz też:
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Podatek od umowy zlecenia zus zfa przelicznik wynagrodzenia

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

  1. Podatnik rozliczający się z podatku VAT w trybie miesięcznym, otrzymał w sierpniu 2015 zaliczkę na poczet exportu towarów do Arabii Saudyjskiej i przewiduje, że ich  wywóz nastąpi w październiku 2015, ponadto podatnik  do 25 października uzyska dokumenty potwierdzające export (IE-599). W tym przypadku podatnik bezspornie ma prawo do wykazania otrzymanej zaliczki na poczet exportu towarów w deklaracji VAT za m-c 08/2015 ze stawka 0%.
  2. Podatnik rozliczający się z podatku VAT w trybie miesięcznym, otrzymał w sierpniu 2015 zaliczkę na poczet exportu towarów do Arabii Saudyjskiej, jednak ze względu na specyficzny towar jego wyprodukowanie wymaga kilkumiesięcznego nakładu pracy, co zostało określone w umowie. Ustalono również, że realizacja zamówienia nastąpi do 31 grudnia 2015. Pomimo, że towar zostanie  wywieziony  po okresie dwóch miesięcy od daty otrzymania zaliczki, zaliczka powinna zostać opodatkowana stawką 0% i wykazana w miesiącu jej otrzymania tj sierpień 2015. Należy przy tym pamiętać, że po dokonaniu dostawy podatnik musi zgromadzić w odpowiednim czasie dowody potwierdzające wywóz towarów exportowanych (zgodnie z terminami określonymi dla exportu towarów).