MOSS CO TO TAKIEGO?

Jest to szczególna procedura rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia określonych usług na rzecz  osób prywatnych, zamieszkałych w państwie członkowskim.  Zgodnie z przepisami usługodawca nalicza podatek według stawek VAT obowiązujących w kraju usługobiorcy, ale odprowadza go już w polskim urzędzie skarbowym.

DLA KOGO?

Procedurą VAT MOSS są objęci przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi elektroniczne (usługi typu SaaS), telekomunikacyjne oraz nadawcze, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z krajów należących do UE.

REJESTRACJA DO MOSS

Przystąpienie do systemu MOSS jest dobrowolne. Jednak przedsiębiorca, który nie dokona zgłoszenia a świadczy usługi objęte tymi przepisami na rzecz zagranicznych osób prywatnych, będzie musiał  zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju, w którym taki usługobiorca ma miejsce zamieszkania bądź pobytu. Podatnik który chce skorzystać z procedury Mini One Stop Shop musi dokonać rejestracji na druku VIU-R. Zgłoszenia należy dokonać do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (Śródmieście). Dodatkowo w celu rejestracji należy złożyć oświadczenia:
 • o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R,
 • zgoda na otrzymywania pism droga elektroniczną – tylko dla MOSS – adres e-mail obowiązkowy, osoba do kontaktów i telefon.

DEKLARACJA DLA MOSS

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury  MOSS to VIU-D. Należy ją składać do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale i nie ulega przesunięciu, gdy przypadnie w sobotę, niedzielę oraz święta. Nie ma możliwości stosowania rozliczeń miesięcznych. Podatnik ma możliwość przesłania VIU-D jedynie drogą elektroniczną. Kwoty zawarte w deklaracji VIU-D należy wykazywać w euro. W sytuacji, gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych dokonywane są w innej walucie niż euro, do ich przeliczenia należy  stosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy kurs nie zostanie opublikowany w tym dniu, obowiązujący będzie kurs wymiany opublikowany dnia następnego. Zapłata podatku powinna nastąpić również w walucie euro w terminie, do którego należy złożyć deklarację.

EWIDENCJA TRANSAKCJI MOSS

Przedsiębiorcy korzystające z procedury MOSS są obowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej szczególnego rodzaju ewidencji VAT transakcji MOSS. Ewidencja ta będzie musiała być udostępniana drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji  oraz przechowywana przez dziesięć lat od zakończenia roku, w którym świadczono usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne. Ewidencja taka  powinna zawierać:
 • oznaczenie państwa, z którego pochodzi konsument;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • data świadczenia usługi;
 • podstawa opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 • zastosowana stawkę VAT;
 • kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;
 • data i kwota otrzymanych płatności;
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, z którego pochodzi konsument.
Szczegółowe wytyczne, które powinny znaleźć się w ewidencji MOSS zostały uregulowane w art. 63c rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Zobacz też:
Błędy e-mail marketingu Ewidencja pojazdów Leasing finansowy a operacyjny