REJESTRACJA NIP-UE

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają  dokonywać transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, zobowiązani są do rejestracji w  VAT-UE na druku VAT-R (część C.3).

KTO SKŁADA VAT-UE?

Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Taką deklarację zobowiązane są  składać podmioty gospodarcze, które dokonują:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • nabycia usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy,
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których obowiązek opodatkowania transakcji spoczywa na nabywcy zgodnie z art.28b
 • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.
WAŻNE : Obowiązek rejestracji do VAT-UE nie dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT.
Przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT uczestnicząc w transakcjach wewnątrzwspólnotowych również mają obowiązek rejestracji w VAT-UE , w przypadku kiedy dokonują:
 • WNT - w momencie ,gdy ich nabywana wartość w danym roku przekroczy 50.000 PLN,
 • nabycia usług dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (oprócz obowiązkowej rejestracji muszą opodatkować nabyte usługi, pomimo, że nie są VAT-owcami)
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (art. 28b)

TERMIN SKŁADANIA  VAT-UE?

Deklaracje podsumowujące o transakcjach unijnych można składać w okresach miesięcznych bądź kwartalnych. Deklarację VAT-UE  miesięczną należy złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym w wersji papierowej lub do 25 dnia miesiąca w wersji elektronicznej. Natomiast deklarację VAT-UE kwartalną należy złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym w wersji papierowej lub do 25 dnia miesiąca w wersji elektronicznej.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z KWARTALNEGO ROZLICZENIA DEKLARACJI VAT-UE?

Deklaracja VAT-UE przeważnie składana jest za okresy miesięczne. Jednak ustawa o VAT wskazuję grupę podatników, którzy mogą korzystać z rozliczenia kwartalnego. Jest to możliwe gdy:
 1. w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 250 000 zł lub też całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 250 000 zł,
 2. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000zł,
 3. podatnik dokonuje dostawy usług opodatkowanych w kraju nabywcy (bez limitu).
Podatnicy, którzy przekroczyli limity z pkt. 1. lub 2. są zobowiązani złożyć deklaracje miesięczne. Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w drugim miesiącu kwartału deklarację za 1. i 2. miesiąc składa się do 15-go (25 -go gdy deklaracja jest składana elektroniczne) następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w 3. miesiącu kwartału składana jest deklaracja kwartalna.
WAŻNE: Przekroczenie limitu z tytułu WDT zobowiązuje przedsiębiorcę do miesięcznego składania deklaracji w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zobacz też: Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT zfa kalkulator brutto na netto