Niektóre funkcjonujące na rynku zawody obwarowane są szczególnymi wymogami. Stanowiska związane z księgowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przed zmianami wymagały spełnienia wielu z takich obostrzeń. Zdolność do czynności prawnych oraz swoboda korzystania w pełni z praw publicznych to podstawowe z nich. Ponadto odpowiednie wykształcenie wyższe i kilkuletnia praktyka zawodowa stanowiły wymóg niezbędny do piastowania stanowiska księgowego. Osoby zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych zobligowane były także do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne OC oraz potwierdzeniem swojej niekaralności za wszelkie przestępstwa o charakterze gospodarczym lub skarbowym.

Deregulacja zawodu księgowego znosi natomiast wymóg posiadania wyższego wykształcenia lub konieczności zdania egzaminu państwowego w odniesieniu do osób z wykształceniem średnim. Ponadto konieczność realizacji praktyk zawodowych dwu- i trzy- letnich również przestaje obowiązywać. Natomiast wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych, ubezpieczenie OC oraz niekaralność nadal pozostają wymagane.

Można wywnioskować, iż deregulacja zawodu księgowego zakłada dość istotne uwolnienie tego zawodu od wymagań formalnych. Skutkiem takiej deregulacji zawodu księgowego jest bez wątpienia zniesienie barier ograniczających dostęp do wykonywania tego stanowiska. Sytuacja większej dostępności do zawodu powinna  z kolei mieć swoje odzwierciedlenie w cenie tego typu usług oraz w ułatwieniu do niej dostępności. To natomiast powinno mieć swoje odbicie w koszcie jaki ponoszą przedsiębiorcy płacąc za prowadzenie księgowości swojej firmy.

Polecamy:

Badania lekarskie pracowników

Wyliczenie wynagrodzenia

Przelicznik brutto na netto

Katalog firm