Okazuje się, że nie przestrzegając zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych biura rachunkowe narażają się na bardzo negatywne skutki. Te biura które są administratorami danych, na skutek błędnego wdrożenia bądź braku procedur ochrony danych, mogą być pociągnięte do następujących odpowiedzialności: dyscyplinarnej, administracyjnej, karnej czy odszkodowawczej.

Art 17 ust.2 Ustawy o ochronie danych osobowych precyzuje, że w oparciu o kontrolę inspektor może zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (lub innego przewidzianego prawem) przeciw winnym dopuszczenia się do uchybień oraz poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania jak również podjętych działaniach. Postępowaniem dyscyplinarnym jest więc dochodzenie prowadzone poprzez specjalnie do tego powołane komisje, których faktycznym celem staje się ustalenie winy pracownika oraz orzeczenie kary.

Ustawa o ochronie danych osobowych upoważnia także GIODO do wszczęcia postępowania administracyjnego  wobec podmiotów naruszających jej przepisy. Sytuacja taka ma miejsce gdy inspektor na podstawie wyników kontroli stwierdzi naruszenie tych przepisów. Po czym może on wystąpić do GIODO o wydanie nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w tym: usunięcia uchybień, uzupełnienia/uaktualnienia/sprostowania/udostępnienia lub nieudostępnienia danych osobowych, wstrzymania przekazywania danych do państwa trzeciego, zabezpieczenia danych lub przekazanie ich innym podmiotom, zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, bądź usunięcia danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez biuro rachunkowe w dalszym ciągu, po wydaniu nakazu w formie decyzji administracyjnej, wymaga podporządkowania się postanowieniom GIODO.

Najbardziej dotkliwym może okazać się postępowanie karne, bowiem sankcje mogą przyjąć najbardziej odczuwalną postać. Pracownicy biura mogą zostać zarówno obciążeni karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet karą jej pozbawienia do lat 3. Wszczęcie takiego postępowania odbywa się na podstawie art.19 ustawy.

Szkodę majątkową oraz krzywdy na skutek niesumiennego wypełnienia obowiązków przez biura rachunkowe ponoszą jego klienci. Z tego tytułu odpowiedzialność może zostać dodatkowo poszerzona o odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie prawa cywilnego.

Biura rachunkowe zmuszone są w tej sytuacji do szczególnego przestrzegania nałożonych na nie obowiązków również w zakresie ochrony danych osobowych klientów.

Zobacz też:

Wynagrodzenia kalkulator

zus rsa

Katalog Stron Internetowych