Prowadzę działalność gospodarczą, do której chciałabym przekazać samochód prywatny na cele firmy . Czy jest to uznawane przez przepisy? Jeśli, tak to jak tego poprawnie dokonać?

Karolina, Rzeszów

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca ma prawo przekazać swój samochód prywatny na cele firmy. W takim przypadku, należy przygotować odpowiednie oświadczenie dotyczące przekazania majątku do działalności. Aby pojazd mógł zostać zaliczony do ewidencji środków trwałych musi spełnić określone warunki: - pojazd musi być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, - musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, - przewidywany okres jego użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej będzie dłuższy niż rok, - wykorzystywany będzie przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Decydując się na wprowadzenie samochodu osobowego do majątku firmy, należy ustalić wartość początkową przekazanego pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca posiada dokument zakupu pojazdu np. fakturę, rachunek lub umowę kupna sprzedaży to wartością początkową będzie cena jego nabycia i od niej będą odprowadzane odpisy amortyzacyjne. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada takiego dokumentu to na oświadczeniu jako wartość początkową należy podać wartość rynkową samochodu.
Art. 22g. ust. 1. pkt. 8 ustawy o PIT Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia
Odpisów amortyzacyjnych od wartości środka trwałego dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W przypadku gdy przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd tylko w działalności gospodarczej, to bieżące wydatki związane z eksploatacją pojazdu będzie miał prawo ująć w całości w kosztach oraz odliczyć od nich 100% podatku VAT, wówczas należy jednak spełnić kilka warunków :
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,
  • dokonać zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26
  • wprowadzić do przedsiębiorstwa regulaminu zasad użytkowania pojazdu
Gdy wprowadzony pojazd do środków trwałych będzie wykorzystywany do celów mieszanych zarówno w działalności jak i prywatnie, wówczas można odliczyć jedynie 50% VAT naliczonego. Natomiast na gruncie podatku dochodowego koszt związany z eksploatacją pojazdu można ująć w KPiR w limicie 75% wartości faktury. Podsumowując jeżeli przedsiębiorca w prowadzonej działalności, będzie wykorzystywał prywatny samochód, który spełnia definicję środków trwałych wówczas istnieje możliwość wprowadzenia go do majątku firmy oraz odliczenia podatku VAT w wysokości 100% lub 50% VAT w zależności sposobu użytkowania pojazdu.