Leasing to jedna z form finansowania firm. Wśród dostępnych form leasingu wyróżniamy leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Nie wiesz czym charakteryzują się te dwie formy i co je odróżnia? Niniejszy artykuł wyjaśnia te kwestie. Sprawdź. Leasing operacyjny Leasing operacyjny to najpopularniejszy rodzaj leasingu, z którego korzystają polscy przedsiębiorcy. Leasingowany przedmiot przez cały okres trwania umowy leasingowej stanowi własność leasingodawcy (firmy leasingowej). Dlatego też przedsiębiorca nie może wprowadzić danego przedmiotu do środków trwałych swojej firmy, a co za tym idzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego przedmiotu ciąży na leasingodawcy. Leasingobiorca do kosztów podatkowych może zaliczyć następujące rodzaje wydatków:
  • raty leasingowe wraz z naliczonymi odsetkami,
  • czynsz inicjalny bądź opłatę wstępną, która zazwyczaj wliczana jest w pierwszą ratę leasingową,
  • wydatki związane z eksploatacją pojazdu w leasingu, np. zakup paliwa, koszty napraw, ubezpieczenie.
Podatnik, po zakończeniu umowy leasingowej ma możliwość dokonania wykupu użytkowanego przedmiotu Leasing finansowy W przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu od początku trwania umowy stanowi składnik majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego przedmiotu. Korzystając z leasingu finansowego, leasingobiorca musi dokonać zapłaty podatku VAT w całości, z góry już przy pierwszej racie leasingowej. Leasingobiorca do kosztów podatkowych może zaliczyć następujące rodzaje wydatków:
  • odpisy amortyzacyjne,
  • część odsetkowa raty leasingowej,
  • wydatki związane z eksploatacją pojazdu w leasingu, np. zakup paliwa, koszty napraw, ubezpieczenie.
W przypadku leasingu finansowego istotne znaczenie ma fakt, że po wpłacie ostatniej raty, leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem leasingowanego przedmiotu. Należy pamiętać, że to leasingobiorca podejmuje decyzję co do wyboru rodzaju leasingu, tzn. czy skorzysta z leasingu operacyjnego, finansowego, czy też w ogóle z nie skorzysta z żadnego z nich. Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z leasingu muszą liczyć się ze zmianami jakie mają wejść w życie od stycznia 2019 roku. Więcej na temat zmian w artykule: Leasing samochodów osobowych - zmiany od 1 stycznia 2019 roku!