Prowadząc swoją firmę, zawsze możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy mieli styczność z nieuczciwym kontrahentem. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i podjąć pewne procedury, w celu uniknięcia problemów.

Kontrahent - kim jest?

Zanim zaczniemy omawiać wszystkie możliwe sposoby radzenia sobie z nieuczciwymi kontrahentami, warto przypomnieć definicję tego pojęcia. W słowniku finansowym kontrahenci są definiowani jako osoby fizyczne lub prawne będące stronami transakcji. Z tego względu my również możemy występować w roli kontrahenta dla podmiotu, z którym nawiązujemy transakcję.

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem transakcji?

Jeszcze przed podpisaniem umowy z kontrahentem warto poprosić o dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru sądowego oraz dodatkowo kopii decyzji o nadaniu numeru REGON i NIP. Kontrahent powinien ukazać również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków. Jeżeli chcemy bardziej szczegółowe dane, możemy również poprosić o zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie. Po weryfikacji tych danych z pewnością nasz kontrahent może być dla nas bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym.

Jak zweryfikować dokumenty kontrahenta?

Po dostarczeniu dokumentów przez kontrahenta ważne jest, aby je zweryfikować. W tym celu należy sprawdzić dane zawarte w CEIDG lub KRS. Dla pewności można również dane porównać z informacjami w urzędzie skarbowym i statystycznym. Taka weryfikacja pozwoli na wstępną ocenę, czy dany kontrahent jest godny zaufania.

Sprawdź zadłużenia kontrahenta

Jeżeli sprawdziliśmy wszystkie podstawowe dane kontrahenta, warto zainteresować się również jego sytuacją finansową, jego zadłużeniami wobec wierzycieli czy zaciągniętymi kredytami. Gdzie zdobyć takie informacje? Historię kredytową, terminowość spłaty długów sprawdzi dla nas Biuro Informacji Kredytowej. Możemy również sprawdzić, czy firma ma certyfikat wiarygodności Rzetelna firma, który z pewnością może pozytywnie świadczyć o naszym kontrahencie. Dokładne sprawdzenie informacji o przyszłym kontrahencie da nam większą pewność, że transakcja odbędzie się pomyślnie i unikniemy niepotrzebnych sytuacji stresujących. Sprawdź jak zaimportować dane o kontrahentach do systemu wfirma.pl