Czy możliwa jest zbiorcza płatność za pomocą MPP?

Stefan, Wrocław

Zgodnie z art. 108a ust. 3a–3b ustawy o VAT wprowadzona została możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, tak jak to jest rozumiane konsekwentnie w całej ustawie. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płatnej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres za który dokonuje płatności. 

Ważne!
W przypadku gdy podatnik zdecyduje się na zbiorczą płatność za pomocą MPP musi on opłacić za jej pomocą wszystkie faktury od danego dostawcy. Nie można w związku z tym dla jednych faktur zastosować MPP, a dla drugich nie.