LIMITY DOTYCZĄCE ZAKUPU KASY FISKALNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w sytuacji, gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł - podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności, limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania. Rozporządzenie MF określa jednak katalog czynności, do których nie ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej. W związku z powyższym wykonywanie tych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zawsze powinno podlegać ewidencji na kasie fiskalnej.

OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJĘ ZA POMOCĄ KASY FISKALNEJ

Podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o fakcie, iż rozpoczyna ewidencję obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Zgłoszenie takie musi być dokonane najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tejże ewidencji. Służy ono do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w działalności oraz do wskazania miejsc (adresów) instalacji sprzętu. Kolejnym krokiem jest fiskalizacja kasy fiskalnej. Jest ona niezbędna do rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w działalności. Fiskalizacji powinien dokonać serwisant legitymujący się identyfikatorem nadanym przez producenta lub importera. Nie ma ograniczenia czasowego w jakim należy dokonać fiskalizacji od momentu zakupu kasy, jednak musi to nastąpić przed pierwszym nabiciem sprzedaży. Po dokonaniu fiskalizacji podatnik oraz serwisant są zobowiązani do dokonania odpowiednich zgłoszeń do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od tej daty. Niektóre serwisy załatwiają w tym zakresie formalności za podatnika. Po otrzymaniu tych dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie rejestrującej indywidualny numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały umieścić na urządzeniu.

ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ

Ważnym aspektem zakupu kasy fiskalnej, jest fakt, iż urząd skarbowy po spełnieniu określonych warunków, zwraca podatnikowi części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Wysokość zwrotu wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Podatnicy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, dokonują rozliczenia zwrotu za zakup kasy w deklaracji VAT, powiększając wartość podatku naliczonego. W przypadku gdy wyjdzie podatek do zapłaty można od razu odliczyć całą kwotę wydatku na zakup kasy fiskalnej (oczywiście do wysokości podatku, który będzie trzeba wpłacić do US). Natomiast jeżeli nie wyszedł podatek lub jest nadwyżka to wtedy przy VAT kwartalnym można jednorazowo odliczyć jedynie 50% kwoty wydatku na zakup kasy fiskalnej, a w przypadku VAT-u rozliczanego miesięcznie jest to 25%. Do pierwszej deklaracji VAT, w której wykazuje się kwotę wydatkowana na zakup kasy rejestrującej należy dołączyć kopię faktury za zakup kasy plus potwierdzenie zapłaty oraz kopię paragonu z pierwszego dnia nabicia sprzedaży. Podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT składają do urzędu stosowny wniosek – urząd skarbowy zwraca w/w kwotę na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. Zobacz też:
Niewykorzystany urlop Kalkulator umowa o pracę Wynagrodzenia kalkulator