1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany w cenach transferowych. W ich wyniku obowiązek dokumentacyjny nie będzie zależał od wysokości przychodów lub kosztów, ale od wartości poszczególnych transakcji. Dodatkowo od 2019 roku nie będzie już składany druk CIT/TP. Aktualizacja przepisów określa również nowe limity finansowe. Dowiedzmy się zatem, co się zmienia.

Kiedy przedsiębiorca jest objęty obowiązkiem dokumentacyjnym?

Zgodnie z przepisami lokalną dokumentację cen transferowych powinni sporządzić podatnicy, którzy:

  • dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, przy jednoczesnym przekroczeniu równowartości przychodów lub kosztów 10 mln euro za poprzedni rok podatkowy;
  • dokonują zapłaty należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informację TP-R podatnicy ci będą zobowiązani złożyć po raz pierwszy do 30 września 2020 r.

Istotny jest fakt, że w przypadku rozliczenia za 2019 r. chodzi o transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym. W ich przypadku obowiązują następujące progi (po odjęciu wartości podatku VAT):

  • 10 000 000 zł – dla transakcji towarowej lub finansowej,
  • 2 000 000 zł – dla transakcji usługowej lub innej z wyjątkiem wymienionych wyżej.

Transakcje kontrolowane (o charakterze jednorodnym) – jakie to są?

W tym miejscu warto doprecyzować również to, co trzeba rozumieć poprzez transakcje o charakterze jednorodnym, które należy brać pod uwagę w rozliczeniu za 2019 r. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a mianowicie art. 11k ust. 5 określa, że podczas oceny, czy dana transakcja ma charakter jednorodny, bierze się pod uwagę:
„1) jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
2) kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11j ust. 1 pkt 1, oraz
3) metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1–3, oraz
4) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej”.

Do takich transakcji zalicza się również te, które prowadzone są z wieloma powiązanymi podmiotami oraz dokumentowane wieloma fakturami, w ramach których dokonano więcej niż jednej płatności.

Wartość transakcji kontrolowanej jest określana według faktur dotyczących danego roku obrotowego lub innych dokumentów dotyczących otrzymanych, lub przekazanych płatności. Natomiast w przypadku transakcji w walutach zagranicznych, należy przeliczyć ich wartość na złotówki zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, a który obowiązywał w ostatnim dniu roboczym, który poprzedzał dzień zawarcia umowy albo realizacji tego zdarzenia gospodarczego.

Inne zmiany wynikające z nowelizacji przepisów

Zmiany w cenach transferowych regulują ceny rynkowe. Podmioty, które są ze sobą powiązane, powinny być ustalane w taki sam sposób, jak w przypadku podmiotów niepowiązanych. Ustawa określa metody weryfikacji cen transferowych w takich sytuacjach.

W wyniku wprowadzonej nowelizacji przepisów przedsiębiorcy zyskali również trzykrotnie dłuższy termin, w którym muszą złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Teraz wynosi on aż 9 miesięcy (po zakończeniu roku podatkowego).

Z kolei sporządzenie grupowej dokumentacji powinno się wykonać w ciągu jednego roku od zakończenia danego roku podatkowego. Co więcej, podatnicy, którzy mają obowiązek przygotowywać tego rodzaju dokumentację, doczekali się na tym polu ułatwień. Teraz nie muszą oni sporządzać jej samodzielnie, pod warunkiem, że wykona to inny podmiot z grupy. Wówczas będzie można wykorzystać istniejącą już dokumentację.

W wyniku zmian po spełnieniu konkretnych wymagań przez przedsiębiorcę możliwe stało się również odstąpienie przez organ podatkowy od określenia straty podatnika w obrębie wysokości narzutu usług o niskiej wartości. Nowelizacja założyła również możliwość korygowania cen transferowych przez podatnika poprzez zmianę wartości kosztów uzyskania przychodów albo przychodów. Należy jednak spełnić kilka warunków.