Mimo że umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi pełnią zdecydowanie inną funkcję. Przedstawiamy czym charakteryzują się obie umowy, porównujemy je i omawiamy zmiany jakie nastąpiły od roku 2017.

Umowa o dzieło

Ten rodzaj umowy jest zawierany między zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Ten kto przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do zrobienia określonego dzieła, z kolei osoba zlecająca do zapłacenia ustalonego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że przedmiotem umowy muszą być czynności, które dają namacalne rezultaty (materialne jak i niematerialne). Tak więc możemy w umowie o dzieło zlecić wytworzenie jakiegoś przedmiotu bądź jego przerobienie.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonej czynności prawnej, w zamian za określone świadczenie. W tym przypadku jednak wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Głównym założeniem umowy zlecenie jest wykonanie określonych świadczeń osobiście i z należytą starannością.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - porównanie

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie dotyczy odpowiedzialności za jej wykonanie. W przypadku umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania powierzonego mu zadania. Przy umowie zlecenie to zleceniobiorca bierze odpowiedzialność jedynie za wykonywanie zawartej w umowie czynności, nie za jej ostateczny efekt. Podobnie kształtuje się sprawa reklamacji. Przy zawarciu umowy o dzieło zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w tej kwestii, natomiast przy umowie zlecenia nie przysługuje mu takie prawo.

Minimalna stawka godzinowa przy umowie o dzieło i umowie zlecenie

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Z ustawy wynika wiele zmian z zakresu wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na podstawie porównywanych umów. Między innymi zmiana dotyczy stawki wynagrodzenia, a mianowicie musi ona wynosić minimum 13 zł za godzinę. Z tego względu obowiązkowe jest również ewidencjonowanie czasu pracy pracownika. Ta zmiana jednak dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę zlecenie, w przypadku umowy o dzieło wynagrodzenie stanowi kwota, na którą strony podpisały umowę.

Katalog Ryszarda

Składki ZUS i podatki w umowie o dzieło i umowie zlecenie

Możemy również dostrzec różnice pomiędzy omawianymi umowami w kwestii przysługujących świadczeń. Przy umowie o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek. Tymczasem przy umowie zlecenie obowiązkowo muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składki te muszą być odprowadzanie do momentu przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Kiedy dojdzie do przekroczenia przez zleceniobiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych przez niego tytułów do ubezpieczeń to kolejna umowa zlecenie obowiązkowo podlega jedynie składce zdrowotnej. Warto wspomnieć, że obie umowy podlegają obowiązkowemu podatku dochodowego.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy zlecenia

Przelicznik netto brutto