Faktoring to specjalna usługa finansowa, która jest dedykowana przede wszystkim przedsiębiorstwom, które mają trudności z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Dzięki faktoringowi można odzyskać płynność finansową bez konieczności zaciągania kosztownych kredytów czy pożyczek. Faktoring cena usługi a jej korzyści - czytaj poniżej.

Faktoring - definicja pojęcia 

Faktoring to usługa, w której wyróżnia się dwa podstawowe podmioty: faktora i faktoranta. Faktorem jest firma, która zajmuje się świadczeniem omawianej usługi. Kupuje ona wierzytelność - fakturę o nieprzeterminowanym terminie płatności, a następnie odpowiada za jej finansowanie i zarządzanie.

Z kolei faktorant, czyli właściciel firmy, otrzymuje od faktora stosowną zapłatę. W zależności od dokładnych zapisów umowy faktoringowej na początku może być to zaliczka, zaś gdy wszystkie należności zostaną przez dłużnika uregulowane, wypłacana jest reszta kwoty. 

Zakres usług świadczonych przez faktora może być bardziej zróżnicowany. Są podmioty, które mogą dodatkowo zajmować się prowadzeniem rozliczeń, pomagać w windykowaniu należności czy też monitorować realizację płatności. 

Jakie wierzytelności można przekazać w ramach faktoringu? 

Faktorowi można przekazać następujące rodzaje wierzytelności: 

  • bezsporne i wymagalne, 
  • krótkoterminowe,
  • pieniężne, 
  • istniejące bądź przyszłe,
  • z tytułu sprzedaży towarów bądź usług. 

Korzyści wynikające z zastosowania faktoringu 

Zastosowanie faktoringu przez przedsiębiorców może wiązać się z wieloma wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim, przyczynia się to do znacznej poprawy płynności finansowej naszego przedsięwzięcia.

Sprzedaż wierzytelności o odroczonym terminie płatności sprawia, że przedsiębiorstwu udaje się odzyskać środki finansowe znacznie szybciej, aniżeli w sytuacji, gdyby musiała czekać na ich zwrot od kontrahenta. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do faktur o długim terminie płatności wynoszącym nawet 180 dni. 

Dla kogo faktoring jest dobrym rozwiązaniem? 

Faktoring to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy szukają zewnętrznych źródeł finansowania, ale nie kredytów, stosują odroczone terminy płatności a także chcą zabezpieczyć się na ewentualną niewypłacalność kontrahentów. 

Od czego uzależniona jest cena faktoringu? 

Na ostateczną cenę faktoringu wpływ ma szereg zróżnicowanych czynników. Eksperci wymieniają tutaj przede wszystkim opłatę aranżacyjną, którą zamiennie nazywa się administracyjną. Jest to opłata, którą należy uiścić w zamian za rozpatrzenie wniosku bądź przygotowanie dokumentacji. Niektóre firmy rezygnują z jej pobierania. 

Kolejny element mający wpływ na cenę faktoringu to prowizja, czyli koszty finansowania. Zazwyczaj wynosi ona od 0,2% do maksymalnie 4%. Przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu muszą także liczyć się z koniecznością uiszczenia odsetek naliczanych od wypłaconej zaliczki, opłatami za przesłane monity i upomnienia a także z tytułu niewykorzystania zadeklarowanego obrotu. 

Na cenę faktoringu wpływa także liczba oraz całkowita wartość wszystkich wierzytelności. Istotną kwestią jest też długość okresu pomiędzy wypłaceniem zaliczki przez faktora a terminem płatności faktury wystawionej przez faktoranta jego kontrahentowi. 

Żródło: https://cenabiznesu.pl/-faktoring-cena-uslugi-a-jej-korzysci